Uspostava FMC-a

Usklađenje sustava unutarnjih financijskih kontrola (FMC) u javnom sektoru

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06 – dalje u tekstu: Zakon) donesen je koncem 2006. godine. Zakonom je propisana obveza uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola kod svih korisnika državnog proračuna, a obuhvaća sva sredstva korisnika proračuna, uključujući sredstva Europske unije.

Uspostavom sustava FMC (Financial Management & Control) propisuje se način odvijanja poslovnih procesa, utvrđuje odgovornost za provođenje pojedinih aktivnosti u procesu te rokovi u kojima ih je potrebno provesti, kao i pregled kontrola koje su uspostavljene u određenom poslovnom procesu. To s jedne strane osigurava transparentnost poslovanja, odnosno odvijanja poslovnih procesa, a s druge strane se pokazuje koje su kontrole uspostavljene i koje kontrole treba uspostaviti kako bi se osiguralo ostvarivanje ciljeva i poboljšanje poslovanja korisnika proračun.

Uspostavom FMC-a postiže se slijedeće:

 • usklađenost poslovanja sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06)
 • Udovoljenje odredbama Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN br. 35/08)
 • Udovoljenje odredbama Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN br. 35/08)
 • zaštita imovine od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara
 • jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća
 • pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja
 • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način

ECS nudi savjetovanje te provedbu svih faza FMC-a:

 • Sastavljanje izjave o viziji, misiji i ključnim ciljevima organizacije
 • Procjena pet komponenata unutarnjih kontrola
 • Izrada knjige poslovnih procesa te revizijskog traga
 • Upravljanje rizicima
 • Analiza kontrola, priprema plana za otklanjanje slabosti unutarnjih kontrola te praćenje i pregled napretka